Algemene voorwaarden

01

ALGEMEEN

1.1 Al onze vermelde prijzen zijn netto-prijzen excl. 21% BTW. 

1.2 Met zijn bestelling aanvaardt de koper onze hier vermelde verkoopvoorwaarden als geldend in al zijn transacties met onze vennootschap. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.

1.3 Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de prijzen betrekking op de respectievelijke producten volgens de beschrijving, echter niet op afgebeelde toebehoren en decoraties. Onze offertes, aanbiedingen en informaties zijn steeds vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Alle afbeeldingen op offertes zijn louter bedoeld als illustratie en kunnen afwijken qua vorm, afmetingen en toebehoren tegenover de beschrijving en prijzen van de voorgestelde producten. Vergissingen in de beschrijvingen en prijzen worden voorbehouden en binden Buro Central niet. 

1.4 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens zoals leverings- en facturatieadres te controleren op juistheid. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

1.5 Het grootste deel van onze producten is op voorraad. Dat wil zeggen dat deze binnen 14 werkdagen geleverd worden. Producten met een langere levertijd dan 3 weken worden speciaal op bestelling voor u geproduceerd. Deze producten zijn niet standaard op voorraad en kunnen niet worden geretourneerd.

1.6 Annulatie van de gedane bestelling door de koper zal in elk geval in hoofde van de verkoper een recht op schadevergoeding doen ontstaan ten belope van 30% van de totale aankoopsom met voorbehoud van de kosten van de lading, vervoer, administratie en alle andere kosten inherent aan de uitvoering van de bestelling. 

02

LEVERING EN MONTAGE

2.1 De kantoormeubelen worden gratis geleverd bij een order vanaf € 500 excl.BTW. Voor aankopen van minder dan € 500 excl. BTW per order, wordt een bijdrage van € 45 excl. BTW aangerekend voor transport- en administratiekosten en bij sommige artikelen rekenen wij een meerprijs aan voor de montage. Indien afstand meer dan 125 km is wordt er een transportkost aangerekend afhankelijk van de afstand.

2.2 Levering op verdieping zonder lift is mogelijk mits meerprijs, gelieve hiervoor een offerte aan te vragen. Parking- en meubellift-kosten zijn steeds ten laste van de klant. Eventuele stockagekosten wegens laattijdig klaar zijn van de werf zijn eveneens ten laste van de koper. De ruimtes en doorgangen waar geplaatst moet worden dienen vrij te zijn. Indien montage, neemt het montageteam de verpakkingsmaterialen terug mee en sorteren het voor recyclage. De franco levering dient te gebeuren op één leveringsadres per order. De bezorglocatie dient goed bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de koper.

2.3 Leveringen met montage vinden plaats op werkdagen tussen 08:00 - 17:00 uur.  Er wordt vooraf contact met u opgenomen om een leverdag te bespreken. Kosten worden doorberekend wanneer er niemand aanwezig is op de afgesproken bezorgdatum. Kleinere webshop bestellingen worden geleverd door een externe transporteur en worden zonder tijdsafspraak geleverd op werkdagen tussen 08:00 - 17:00 uur.

2.4 Voor een vlotte afhandeling van uw order en om U uw goederen zo snel mogelijk te bezorgen, is het mogelijk dat wij deelleveringen verzenden en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren. Dit vooral als het verschil in levertijd van de diverse producten te groot is.  

2.5 Het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Gelieve de goederen direct na levering te controleren op transportschade. Eventuele beschadigingen moeten genoteerd worden op de leveringsbon en ondertekend worden door de chauffeur. Later gemelde transportbeschadigingen worden door de transportverzekering niet erkend en kunnen daardoor ook niet door ons aanvaard worden.

2.6 Weigert koper de te bestemder plaats en te bestemder tijd aangeboden goederen of aangeboden diensten in ontvangst te nemen dan worden de goederen geacht afgeleverd te zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van aanbieding en is koper de prijs en de kosten op dat tijdstip verschuldigd, alsmede is koper verplicht de door verkoper ten gevolge van de weigering van koper ontstane schade en extra kosten te vergoeden.

2.7 Buro Central is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het product bij montage door de klant.

03

FACTURATIE EN BETALING

3.1 Wij vragen de facturen volledig, inclusief eventuele kosten, te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. 

3.2 In uitzonderlijke gevallen behouden wij het recht een vooruitbetaling te vragen. 

3.3 Bij particuliere klanten vragen wij het volledige bedrag van het bestelorder vooraf te betalen of bij levering. 

3.4 Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 12% te betalen. Bij elke laattijdige betaling zal van rechtswege een schadebeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van openstaande factuur en waarbij een minimumbedrag geldt van 50 euro. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. 

3.5 Ter staving van een weigering van betaling kan de koper zich in geen geval beroepen op enig geschil tussen koper en ons. 

3.6 Na het verstrijken van de termijn geeft elke niet betaling ons zonder meer het recht alle andere doorgegeven doch nog niet geleverde bestellingen op te schorten of af te zeggen. 

3.7 Alle geschillen tussen Buro Central en de koper worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd.

04

EIGENDOMSRECHT

4.1 De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, is de koper er niet toe gerechtigd ze verder te verkopen, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Rekening houdend met voormeld eigendomsvoorbehoud is de koper verplicht elk beslag door derden op de geleverde niet integraal betaalde goederen onmiddellijk aan ons kenbaar te maken. 

4.2 Leidt dit eigendomsvoorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door verkoper, dan is koper naast de daadwerkelijk gemaakte kosten en de eventuele kosten aan de goederen, als forfaitaire schadevergoeding 25% van het factuurbedrag te titel van winstderving verschuldigd.

05

GELDIGHEID

5.1 Voor alle leveringen gelden uitsluitend deze leverings- en betalingsvoorwaarden. 

5.2 Afwijkende voorwaarden van de besteller kunnen wij niet aanvaarden, ook niet als er van onzentwege geen uitdrukkelijke tegenspraak volgt. 

06

KLACHTEN

6.1 Klachten worden enkel aanvaard indien ze binnen acht dagen na ontvangst van de goederen worden ter kennis gebracht bij aangetekend schrijven. 

6.2 Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de geadresseerde ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen. 

6.3 Goederen worden enkel teruggenomen in hun originele verpakking en mits voorafgaande toestemming van de firma. 

6.4 De goederen door ons als defect of onbruikbaar erkend, zullen naar onze keuze vervangen of gecrediteerd worden en dit met uitsluiting van elke andere vergoeding. Indien niet terstond na de levering wordt geprotesteerd, worden de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, … als juist erkend.

07

GARANTIE

7.1 Op al onze producten geldt een garantie van 1 tot 5 jaar, uitgezonderd voor de artikelen waarvoor er een andere garantieperiode is aangegeven in de catalogus. 

7.2 Beschadigingen die zich voordoen door foutieve bediening, gebruik van geweld, overgewicht of gebruik anders dan het normale voorziene gebruik en normale slijtage vallen niet onder deze garantie. 

7.3 Bij gegronde reclamaties die ons toekomen binnen de garantietermijn worden de goederen kosteloos omgeruild, nageleverd of bijgewerkt. 

7.4 Buro Central is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het product bij afhaling of bij montage door de klant.